Lao Zi's Qing Jing Jing

 TAISHANG LAOJUN SHUO CHANG QING JING MIAOJING:

Het Wonderbaarlijke/Mystieke Geschrift van Zuivere Leegte en Innerlijke Rust, zoals verwoord door de Hoogste Heer Lao”:

LAO ZI'S GESCHRIFT VAN ZUIVERE LEEGTE EN INNERLIJKE RUST

Deze verkorte titel is net als de indeling in drie delen mijn vertaling/hertaling en dus interpretatie van de Qing Jing Jing. Deze hertaling is gebaseerd op een groot aantal directe vertalingen uit het Chinees,  vooral via het Engels.

Toelichting op de titel:

De volledige titel van de Qing Jing Jing zoals hier weergegeven luidt:

太上老 說 常 清 靜 妙 經

“Taishang Laojun shuo chang Qing Jing Miaojing" 

“Het Wonderbaarlijke/Mystieke Geschrift over de Zuivere Leegte en Innerlijke Rust, zoals verwoord door de Hoogste Heer Lao”.

Waar Lao Zi in het westen ten onrechte vooral gezien wordt als een ondoorgrondelijk sociaal-politiek-filosoof, vooral bekend door de Dao Deh Jing, wordt hij in de Daoïstische religie in China gezien als een verlicht en vergoddelijkt persoon, “Taishang Laojun/de Hoogste Heer Lao”, aan wie een behoorlijk aantal geschriften wordt toegeschreven, waaronder dus de Qing Jing Jing. Daar dit geschrift ook enige elementen bevat die boeddhistisch van aard zijn is het onwaarschijnlijk dat het geschrift alleen zijn woorden bevat. Wat niet wegneemt dat vooral het eerste deel – over de Dao – direct overeenkomt met/ontleend is aan de uitspraken van Lao Zi zoals opgetekend in de Dao Deh Jing. De genoemde vergoddelijking speelt zowel een rol bij de “Hemelse Meesters” als bij de School van Quanzhen, uit welke traditie de Qing Jing Jing stamt.

De Qing Jing Jing heeft als bijzonderheid dat het zich niet alleen richt op de eenwording met de Dao (verlichting) door de Geest tot rust te brengen door het loslaten van begeerte. Het geschrift wijst ook op het tegenovergestelde proces; hoe de mens door de ontwikkeling van Geest naar zelfdenken vol begeerte steeds meer vervreemdt van de Dao – en terechtkomt in de cirkelgang van de reïncarnatie.

De Qing Jing Jing is m.i. logisch onder te verdelen in drie aparte delen en een slotwoord.

Het eerste deel van de Qing Jing Jing bespreekt de (Da)Dao als zodanig, onbenoembaar en bron van alle zijn. De formulering daarvan in de Qing Jing Jing is overeenkomstig met teksten uit vooral de Dao Deh Jing en de hieronder kort vermelde  Nei Yeh.    

Het mystieke en meditatieve karakter van de Dao Deh Jing – en daarmee van de leer van Lao Zi – wordt versterkt door overeenkomsten qua tekst en strekking met in dezelfde tijd als de Dao Deh Jing opgetekende Daoïstische tekst, de Nei Yeh; zie daarvoor de betreffende paragraaf op deze site.

Het tweede deel gaat over het verkrijgen van inzicht in de Dao door meditatie. Ook hier weer zijn er overeenkomstige teksten uit de Dao Deh Jing en de Nei Yeh, maar ook uit het (Zen)Boeddhisme.

Het laatste deel van de Qing Jing Jing geeft aan hoe de mens (zijn inzicht in) de eenheid met de Dao heeft verloren door begeerte en verlangen.

Dan volgt nog een kort slotvers, Vers 20

De delen van de tekst zoals hier weergegeven zijn gebaseerd op een beperkte kennis van Chinese karakters en een groot aantal vertalingen van de Qing Jing Jing, vooral in het Engels  zoals die van Frederick Balfour,  Livia Kohn, James Legge en Eva Wong. Alleen de versie van Wong is (nog) niet op internet te vinden.

De volledige tekst met toelichting en commentaar (vanuit o.a. het Zen-Boeddhisme) is in mei 2019 verschenen bij Uitgeverij Van Warven onder de titel 'Mediteren met Lao Zi'; Twee kleine Geschriften van de Oude Meester van de Dao, ISBN 978 94 92421 80 7. Dit boekje bevat ook de volledige tekst met toelichting van de op deze site vermelde Nei Riyong Jing. In juni 202o is de tweede, licht gewijzigde, druk verschenen.

DE QINGJING JING – Lao Zi's Geschrift van Zuivere Leegte en Innerlijke Rust

 De volledige tekst, zonder commentaar en toelichting; deze staan vermeld in "Mediteren met Lao Zi".


Met het "Hart", wordt het denken/voelen bedoeld, in het Engels beer omschreven als 'mind'.

Deel 1

VERS 1  V1t/m4

De DaDao heeft als eerste beginsel

en bron van het al geen vorm

 Het is de oorsprong en voeding

van Hemel en Aarde

 Hoewel het geen drijfveren heeft,

geen begeerte kent 

is het de oorzaak van

de omloop van Zon en Maan

(van de cirkelgang van het Zelf)


VERS 2

De DaDao kan niet benoemd worden

Het is de oorsprong en voeding

van al het bestaande

Het is niet benoembaar,

om het een naam te geven

stel ik voor: Dao


VERS 3

De Dao als eerste beginsel

omsluit  Leegte en Vorm,

beweging en rust

De Hemel is Leegte, de Aarde is Vorm

De Hemel is beweging, de Aarde is rust

Yang is Leegte, Yin is Vorm


VERS 4

Het is als bron van ontstaan tot vergaan

de oorsprong van alle bestaan              

Leegte de bron van Vorm

beweging de bron van rust


Deel 2  V5/tm 15

VERS 5

Als je permanent 

in Zuivere Leegte en Innerlijke Rust verkeert

komen Hemel en Aarde samen

Je keert terug naar de oorsprong

 

VERS 6

De Geest, het Zelf, is gericht

op de  Zuivere Leegte

Het 'Hart' veroorzaakt verstoring    

De neiging van de Geest naar Innerlijke Rust

wordt afgeleid door begeerte

 

VERS 7

Laat begeerte permanent los 

dan komt het Hart tot Innerlijke Rust

Maak het Hart grondig leeg

dan komt de Geest tot Zuivere Leegte

 

VERS 8

Dan zullen de  Zes Verlangens zeker niet herrijzen                                     

De Drie Vergiften  zijn vernietigd       

Diegenen die niet in deze staat verkeren

hebben het Hart nog niet geleegd

en begeerte  nog niet uitgebannen

 

VERS 9

Wie begeerte heeft uitgebannen

en dan het Hart observeert

ziet het Hart als leeg          

Wie dan het lichaam observeert

ziet het lichaam als leeg

 Wie dan vormen buiten zichzelf observeert

ziet deze vormen als leeg

 

VERS 10

Wie dit volledig heeft gerealiseerd

ziet dat deze drie niets anders dan

Leegte zijn

 Wie de Leegte observeert vanuit de Leegte

ziet dat er ook geen Leegte is  

Als zelfs de Leegte niet-bestaand is

is er ook geen niet-bestaan meer

 

VERS 11

Voor wie er zelfs geen niet-bestaan meer is

zal de Innerlijke Rust 

permanent en onverstoord zijn

Als er in Innerlijke Rust

geen iemand meer bestaat

die rustig is gemaakt,

hoe kan er dan nog begeerte opkomen?

Als er geen begeerte meer oprijst

is er pas werkelijk Innerlijke Rust

 

VERS 12

Hoewel je net als de Dao altijd

in relatie staat tot objecten,

 dien je deze net als de Dao

slechts innerlijk te reflecteren

Hecht je noch in positieve,

noch in negatieve zin

Dan is er Zuivere Leegte en Innerlijke Rust

 

 

VERS 13

Wie bekwaam is op deze manier de 

staat van Zuivere Leegte en Innerlijke Rust 

te handhaven, zal geleidelijk

het zien van de Dao  verwerkelijken

Wie de Dao is binnengegaan

heeft het Zelf, de ware natuur gerealiseerd

(Verlichting bereikt)

 

VERS 14

Hoewel het de “Verwerkelijking

van de Dao” wordt genoemd,

is er niets te verwerkelijken

 We spreken alleen van “Verwerkelijking van de Dao”

om aan te geven dat iemand door inzicht

het normale bestaan getranscendeerd heeft

 Alleen wie dit werkelijk Verinnerlijk heeft

kan de wijsheid van de Dao verspreiden


VERS 15

 Degenen met het hoogste inzicht argumenteren niet

 Degenen met minder inzicht kunnen dit niet laten

Degenen die de hoogste Deh beheersen

hechten er niet aan en tonen deze niet

Degenen die de Deh in mindere mate beheersen

zijn eraan gehecht en lopen er mee te koop

 Zij die zich hechten aan het bereikte

en er zich op voorstaan

beheersen niet de principes van de Dao en de Deh

 

Deel 3 V16t/19

VERS 16

De mensen bereiken het zien van de Dao niet

omdat het Hart misleid is

Misleiding van het Hart betekent

dat de Geest onzuiver is

 

VERS 17

Door deze onzuiverheid wordt men aangetrokken

tot de '10.000 vormen'

Door deze aantrekkingskracht

ontstaan begeerte en verlangen

 

VERS 18

Door begeerte en verlangen

ontstaan spanningen en zorgen

Die leiden tot verwarde gedachten

en die tot bitterheid en ellende

in Hart en Lichaam

 

VERS 19

Dan vervalt men tot onzuiverheid

Opeenvolgende levens zullen elkaar opvolgen als golven

Men verzinkt in de oceaan van ellende

Het zien van de Dao wordt in alle  eeuwigheid niet bereikt

 

VERS 20 Slotvers

Zij die dit alles (werkelijk) begrijpen

komen tot inzicht in hun ware natuur

Zij die het Zelf verwerkelijken

verkeren voor altijd in de staat van

Zuivere Leegte en Innerlijke Rust